1.0 Neemt de Opdrachtgever de Producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Leverancier is in dat geval gerechtigd de Producten voor rekening en risico van de Opdrachtgever op te slaan. De Opdrachtgever blijft de op grond van de Overeenkomst verschuldigde bedragen, vermeerderd met de rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd.

1.1 Het Product geldt in ieder geval als geleverd door het in gebruik nemen van de Producten alsmede door het aftekenen door de ontvanger van de vrachtbrief of opdrachtbon.

1.2 Indien Leverancier voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens en/of hulpmiddelen nodig heeft die door de Opdrachtgever moeten worden verstrekt, dan wel voldoening van een andere op Opdrachtgever rustende verplichting uit de Overeenkomst, gaat de leveringstermijn nooit eerder in dan op de dag dat alle benodigde gegevens en/of hulpmiddelen in het bezit zijn van Leverancier dan wel dat Opdrachtgever aan de bedoelde verplichting jegens Leverancier heeft voldaan of wordt de levertermijn verlengd met de duur van de vertraging in het voldoen aan voornoemde verplichtingen door Opdrachtgever.

1.3 Overeengekomen levertijden zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Leverancier zal bij een overschrijding van de levertijd, dan wel indien duidelijk wordt dat zij de leveringstijd zal overschrijden, Opdrachtgever informeren over de geschatte periode waarmee de leveringstijd zal worden verlengd. Bij overschrijding van de leveringstijd heeft de Opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding of op ontbinding, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Leverancier.

1.4 Leverancier is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen / leveranties uit te voeren.

1.5 Leveringen geschieden vanuit het vestigingsadres van Leverancier, dan wel op een door Leverancier aan te wijzen andere plaats. Transport door Leverancier geschiedt ten allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.